Vatten och Elmätare

Under början av 2018 installerades vattenmätare i alla lägenheter. I vår förening tillverkar vi vårt eget varmvatten själva, men förbrukar för närvarande mer än vi har kapacitet att producera. Genom att installera varmvattenmätare hoppas vi kunna skapa mer medvetenhet kring hur mycket varmvatten som förbrukas samt att kostnaden fördelas mer rättvist. Vatten i disk och tvättmaskin inkluderas inte, då vattnet som används i dem värms upp i maskinen.
När allt kommer igång så betalar varje lägenhet för sin egen varmvattenförbrukning.

Som en del av detta kommer även elmätare att installeras. När elmätarna är installerade kommer vi att teckna ett gemensamt elabonnemang för hela föreningen. Det innebär att den fasta delen i elräkningen ingår i månadsavgiften för lägenheten och boenden kommer endast att behöva betala för den rörliga delen (förbrukningen) av elräkningen.

Vid en normalförbrukning kommer den totala månadskostnaden inte att förändras i någon större bemärkelse, istället för att betala fast och rörlig del (förbrukning) av el, betalar varje hushåll förbrukning av el och förbrukning av varmvatten.

I övrigt sköts allt arbete av styrelsen. Boenden behöver inte säga upp sitt elavtal utan det är något som kommer hanteras automatiskt. Så fort arbetet är klart kommer vi att meddela och övergå till den nya betalningsprincipen. Mer information kommer att meddelas löpande under arbetets gång.