Viktig information till samtliga andelsägare i Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening

2021-10-17

Efter genomgång av anläggningsbesluten från 2009 och 1993 (bifogas) med anledning av innehållet i rubricerat brev (bifogas) kan följande konstateras:

  • Ändringen av Hangaren ga:1 2009 ledde till en komplettering och utökning av anläggningen, men att beslutet i övrigt från 1993 skulle bestå.
  • Anläggningsbeslutet från 1993 ger vid handen att Mottagningsstationen inom fastigheten Hangaren 2 är utrustad för att både mottaga hushållssopor medels sugning och mottaga och komprimera grovsopor
  • Vidare anges en beskrivning av att till “grovsophanteringen hör” att placera ut containrar (men det preciseras inte hur många och var) och medelst bygelvagn föra dessa till mottagningsstationen

Mot bakgrund av denna beskrivning av anläggningen (som förbisågs under stämman den 15 september 2021) råder inget tvivel om att Brf Segelflygaren och Brf Vingen har en poäng. I och med att det i anläggningen ingår mottagningsstation för grovsopor och därtill finns en beskrivning av såväl containerutplacering som dess transport till mottagningsstationen, finns det inget annat råd för föreningen än att fortsätta förvalta anläggningen på det sätt som föreskrivs.

Stämmans beslut att upphöra med den gemensamma hanteringen av grovsopor strider därmed mot anläggningsbeslutet. Således, inte heller alternativ 1 eller 2 av den behandlade motionen hade kunnat bifallas; kostnadsfördelningen av driften av anläggningen måste följa andelstalen och frågan om att ta bort någon del av anläggningen förutsätter en omprövning av gällande förrättning.

Styrelsen har tagit till sig detta men kommer givetvis att efter bästa förmåga utreda frågan vidare i syfte att gynna medlemmarnas intressen.

/Sekreterare
Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening